A Szatmári Magyar Diákszövetség
(SZMDSZ)
Alapszabályzata

 

 

 I. fejezet. Általános rendelkezések.

1. Az SZMDSZ

1.      Az SZMDSZ a Szatmárnémeti felsőfokú oktatási intézmények magyar diákjainak érdekképviseleti, érdekvédelmi és kulturális szervezete.

2.      Az SZMDSZ nonprofit szervezet.

2. Az SZMDSZ  általános elvei:

1.      Alapelvnek tekintjük, hogy  a nemzeti hagyományok és kultúra kölcsönös tiszteletben tartása, a teljes jogegyenloség kell, hogy jellemezze.

2.      Az alapvető emberi jogok keretein belül kollektív nemzetiségi jogok biztosítására van szükség. Ezen nemzetiségi jogok közül kiemelkedő fontosságúnak tartjuk az anyanyelvű oktatás teljes hálózatának létrehozását és működtetését.

3.      Célkitűzéseinket helyi és országos ifjúsági szervetekkel szorosan együttműködve felélénkíteni és kiteljesíteni a hazai kulturális és tudományos életet. 

4.      Az SZMDSZ nem politikai szervezet.

3. Az SZMDSZ céljai:

 

1.      a szatmári egyetemi és főiskolai oktatás magyar hallgatóinak érdekképviselete és érdekvédelme, a hallgatói önkormányzatiság kialakítása;

2.      a szatmári magyar diákok szakmai képzésének és előmenetelének segítése, szakmai tevékenységének támogatása;

3.      a szatmári magyar diákok közösségének, közösségeinek formálása;

4.      a szatmári magyar diákok kulturális igényeinek érvényesítése, a magyar és egyetemes kultúra terjesztése;

5.      a szatmári főiskolák és egyetemek magyar tagozatainak támogatása;

6.      a szatmári magyar diákok támogatása szociális és egyéb ösztöndíjak formájában, valamint pályázati tanácsadás és pályázati lehetőségek állandó ismertetésével;

7.      kapcsolatok teremtése és ápolása hazai és külföldi ifjúsági és diákszervezetekkel.

4. Az SZMDSZ tisztségviselõi

1.      Az SZMDSZ tisztségviselők (elnök, titkár, Szaktestületek) SZMDSZ tagok kell legyenek.


II. fejezet. Az SZMDSZ tagjai

5. Rendes tagság (SZMDSZ tagság)

1.      Amennyiben elfogadják az SZMDSZ alapelveit és Alapszabályzatát, és tevékenységük által támogatják az SZMDSZ célkitűzéseit, saját kérésükre rendes tagok lehetnek minden magukat magyarnak valló és a magyar nyelvet ismerõ:

o        a Szatmárnémetiben tanuló egyetemi vagy főiskolai hallgatók;

o        más helységekben tanuló szatmári lakhelyű egyetemi vagy főiskolai hallgató

2.      A rendes tagok jogai és kötelezettségei:

o        jogukban áll részt venni az SZMDSZ különböző döntéshozó szerveinek ülésein

o        csak ők választhatnak és megválaszthatók az SZMDSZ bármely tisztségébe;

o        szavazataik minden szinten egyenértékűek;

3.      A Közgyulés döntése alapján a tagot indokolt esetben kizárhatják a szervezetből; illetve SZMDSZ tagsága a következő Közgyulésig felfüggeszthető az elnökség jól alátámasztott döntése alapján.

4.      A rendes tagok kizárása a szervezetbõl:

1.      A tagok kizárásáról a Közgyűlés dönt a követező esetekben:

§         az SZMDSZ elnökség javaslatára

§         a tag az SZMDSZ Alapszabályzatával és célkitűzéseivel ellentétes tevékenységet folytat:

§         a tag visszaél az SZMDSZ nevével, az SZMDSZ által kibocsátott felhatalmazásokkal vagy megbízásokkal;

§         a tag visszaél a rábízott SZMDSZ tulajdonnal vagy az SZMDSZ keretén belül betöltött tisztségével.

2.      A kizárás a tag jelenlétében történik. Ha az érintett másodszori értesítésre sem jelentkezik, távollétében is kizárható.

5.      Az SZMDSZ tagság megszűnésekor az illető összes SZMDSZ tisztség megszűnik.

6. Pártoló tagság

1.      Saját kérésükre pártoló tagok lehetnek azok, akiket az SZMDSZ Közgyűlése elfogad

2.      A pártoló tagok rendelkeznek a rendes tagok jogaival és kötelezettségeivel, kivéve a szavazati jogot és a megválaszthatóság jogát.

 

III. fejezet. Szerkezeti felépítés


A. SZMDSZ szervezeti egységei:

ˇ         Munkacsoportok

ˇ         Információs és Koordinációs Iroda

 

B. SZMDSZ szervei:

ˇ         A Közgyulés az SZMDSZ döntéshozó szerve

ˇ          Az Elnökség az SZMDSZ irányító szervei

 

 

A. Az SZMDSZ szervezeti egységei

 

7. Munkacsoportok

1.      A Munkacsoportok az SZMDSZ elnök által képviselt program megvalósítását segítik

2.      A Munkacsoportok számát és területét az SZMDSZ elnöke határozza meg

3.      A Munkacsoportok képviseltetik magukat 1-1 emberrel az elnökség ülésén

 

8. Információs és Koordinációs Iroda

1.      Az SZMDSZ-nek és szerveinek koordinációs központja

2.      Információs központ

3.      Saját irodaszabályzat alapján működik, amit az elnökség fogad el

4.      Tevékenységét önkéntesek végzik, akiknek számát, személyét, feladatkörét az elnökség  határozza meg.

B. Az SZMDSZ döntéshozó szervei

9. Közgyűlés

1.      A Közgyűlés az SZMDSZ legfelsőbb döntéshozó szerve

2.      Tagjai: A KMDSZ KGY tagjai aktív diákok és szerepelnek a nyilvántartásban

3.      A tagok jogköre:

o        A Közgyűlések munkálatain bárki részt vehet, de csak az SZMDSZ -tagok szavazhatnak.

o        A KGY-en minden SZMDSZ tag egyenlő szavazati joggal bír

o        A szavazati jog indokolt esetben, a KGY ülésvezetonél elhelyezett írásos felhatalmazás alapján távozáskor átruházható.

o        Egy személynek egy adott KGY-en csak egy szavazati jog adható át. Az átadott szavazati jog nem ruházható tovább.

4.      Az SZMDSZ Közgyulése lehet:

o        Rendes Közgyűlés

o        Rendkívüli Közgyűlés

 

5.      A Rendes Közgyűlést az SZMDSZ elnöke hívja össze minden tanév elejétől számított egy hónapon belül. Az elnöknek indokolt esetben jogában áll Rendkívüli Közgyűlést összehívni.

6.      A Rendkívüli Közgyűlést az SZMDSZ elnöksége hívja össze:

o        Az SZMDSZ elnökének a lemondása esetén, a lemondást követő három héten belül.

o        a tagság 25 százalékának kérésére

o        egyéb különleges esetekben.

7.      A Rendes Közgyűlés és a Rendkívüli Közgyűlés az aktuális taglétszám legalább 10 százalékának jelenlétében döntőképes. Ezen részvételi arány el nem érésének esetében a Rendes Közgyűlés illetve a Rendkívüli Közgyűlés idopontjától számított három héten belül, de egy hétnél nem hamarabb Különleges Közgyűlés hívandó össze, amely a jelenlevők létszámától függetlenül döntőképes.

8.      Döntési forma a Közgyűléseken: szavazás egyszerű többséggel (50%+1). A személyre szóló szavazás titkos.

9.      Hatásköre

o        Titkos szavazással minden második egyetemi év kezdetén megválasztja az SZMDSZ elnökét. Mandátuma a következő hónap elején kezdődik és két naptári évet tart. Jelöléseket az SZMDSZ Közgyűlése előtt legkésőbb egy héttel, írásban az SZMDSZ Információs Irodába adják le.

o        Kizárólag a Közgyűlés fogadja el és módosíthatja az SZMDSZ Alapszabályzatát

o        Dönthet bármilyen, az SZMDSZ-t érintő kérdésben.

10. Az  SZMDSZ elnöke

1.      Az SZMDSZ Közgyűlés választja meg, egyszerű többséggel, az általa bemutatott kétéves program alapján. A megválasztással a Közgyűlés mandátumot ad a program végrehajtására.

2.      Jogai és kötelezettségei

   • Reprezentatív személy, képviselheti az SZMDSZ-t természetes és jogi személyekkel szemben, az országos szövetségek vezetőségében.

 

   • Nyilatkozhat az SZMDSZ nevében, de csakis az SZMDSZ  álláspontjával és céljaival összhangban. Nyilatkozatairól köteles beszámolni az elnökségnek.
   • Koordinálja és irányítja az Elnökség munkáját.
   • Az SZMDSZ nevében aláírási joggal rendelkezik.
   • Jóváhagy és láttamoz minden SZMDSZ nevében benyújtandó pályázatot.

 

3.      Mandátuma

   • Mandátuma két évre szól, két alkalommal újítható meg.
   • Lemondása, leváltása vagy akadályoztatása esetén az elnökhelyettes alelnök látja el feladatát
   • Ha akadályoztatása 45 napnál tovább tart, az SZMDSZ Elnökség Rendkívüli Közgyűlést hív össze, új elnök megválasztására.
 1. A Titkár

 

1. az elnök javaslatára a Közgyűlés vállasztja meg

2. ha a Közgyűlés két szavazás után sem vállasztja  meg az elnök más személyt jelöl.

3. Jogai és kötelezettségei

   • Segíti az SZMDSZ elnökét a koordinációban és a képviseleti feladatok ellátásában.
   • Indokolt esetben, az elnök megbízásából, végzi annak feladatait teljes felelősséggel.

4. Mandátuma kétévre szól.

 

IV. fejezet. Az SZMDSZ anyagi alapjai

11. SZMDSZ anyagi alapjainak forrásai:

 

V. fejezet

12. Az SZMDSZ székhelye:

 

 

Végső rendelkezések

 

13. Az Alapszabályzat a Közgyűlés általi jóváhagyás időpontjától számított egy héten belül lép érvénybe.

14. Az SZMDSZ társszervezete a Szatmárnémeti Magyar Ifjúsági Kezdeményezésnek (MIK).

15. Tagja a Szatmári Magyar Ifjúsági Tanácsnak (SZMIT).


 
 
Jelen Alapszabályzatot az SZMDSZ Közgyűlés 2002. október 12.-én fogadta el.